Фонд Смарт Глобал фънд

Какво е договорен фонд?

Договорният (взаимният) фонд е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране на парични средства в ценни книжа и други ликвидни финансови инструменти чрез издаването на дялове, които предоставят еднакви права на техните притежатели. Всеки договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество.

Част от положителните характеристики на инвестирането във взаимен фонд са: в България доходите от този тип инвестиция не се облагат с данък; дяловете могат да бъдат обект на обратно изкупуване от фонда по всяко време, без да са обвързани с падежна дата; предоставят възможност за участие в инвестиционна схема, която се управлява от професионалисти.

Смарт Глобал Фънд

Опит и професионализъм

Опит и професионализъм

С повече от 15 години опит на финансовите пазари, екипът от професионалисти поставя амбициозни цели, с фокус върху своите партньори и клиенти. И, по-важното, знае как да ги постига.

Диверсификация

Диверсификация

Смарт Глобал Фънд инвестира в различни видове активи, като по този начин минимизира риска от цялостна загуба на портфейла.

Икономия от мащаба

Икономия от мащаба

Финансовите операции с големи количества и обеми ценни книжа позволява на Договорен Фонд Смарт Глобал Фънд да постига по-ниски разходи по сделките в сравнение с индивидуалните инвеститори.

Ликвидност

Ликвидност

Парите ви са винаги на разположение. Можете да теглите и инвестирате, без да губите от натрупаната доходност.

Сигурност

Сигурност

Фондът се организира и управлява под надзора на Комисията за Финансов Надзор.

Необлагаем доход

Необлагаем доход

Според българското законодателство доходите от този тип инвестиции не се облагат с данък.

За да инвестирате в договорен фонд Смарт Глобал Фънд, обадете ни се на телефони 02 494 22 66 и 02 494 02 55 или кликнете на бутона и следвайте инструкциите.

Стратегия

Инвестиционната стратегия на Фонда e насочена към реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и реализирането на печалби от текущи доходи от дългови ценни книжа и други прехвърляеми финансови инструменти с фиксирана доходност.

С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният фонд се придържа към политика на инвестиране преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари и качествени дългови ценни книжа, както и инструменти с фиксирана доходност.

Фондът не разпределя дивиденти в полза на притежателите на дялове, а ги реинвестира. Това позволява постигането на по-висока доходност в дългосрочен план, която инвеститорите могат да реализират след продажбата на дяловете си.

Инвестиционната стратегия на Фонда е базирана на умерен рисков профил.

Договорен фонд “Смарт Глобал Фънд” стартира дейност през 2018 г., поради което не разполага с данни за доходност за минали периоди. Фондът ще публикува информация за резултатите от дейността си и оперативните разходи за минали периоди след приключване на първата си финансова година, съответно след приключване на всяка следваща финансова година.

Такси и разходи

Максимални такси за сметка на активите на фонда за година
Фиксирано възнаграждение за управляващото дружество 2,00% годишно
Други оперативни разходи 1,00% годишно
В „Други оперативни разходи“ се включват възнаграждение на депозитаря, такси на инвестиционните посредници, борса, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и др. Поради факта, че повечето оперативни разходи са фиксирани, то може да се очаква, че при нарастването на нетната стойност на активите, оперативните разходи като процент следва да намаляват в процентно отношение заради икономията от мащаба.

Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване
и минимална инвестиция

Смарт Глобал Фънд - 20.06.2024
Емисионна стойност при еднократни поръчки 1,0702 лв.
Емисионна стойност при многократни поръчки 1,0649 лв.
Цена на обратно изкупуване 1,0490 лв.
Минимална инвестиция 100 лв.

За да инвестирате в договорен фонд Смарт Глобал Фънд, обадете ни се на телефони 02 494 22 66 и 02 494 02 55 или кликнете на бутона и следвайте инструкциите.

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Нетна стойност на активите 594 414,51 лв.
Брой дялове 560 986
Нетна стойност на активите на дял 1,0596 лв.

Разрешение

Проспект

Политика за поверителност

Правила за изчисление  НСА на Смарт Глобал Фънд

Правила Риск Смарт Глобал Фънд

Правила Ликвидност на Смарт Глобал Фънд

Ключова информация за инвеститорите

Правила за подаване на заявки чрез интернет

Правила на договорен фонд Смарт Глобал Фънд

Политика стрес тестове за ликвидността на ДФ СГФ

Права на притежателите

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2023 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2022 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2021 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2020 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2019 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2018 г.

Политика, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповествяване, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Оповестяване, свързано с политиката за ангажираност.

Политика по възнагражденията

Оповествяване, свързано с политиката по възнаграждения

Справки 77

Справка по чл. 77, 0105_3105.2024 г.

Справка по чл. 77, 0104_3004.2024 г.

Справка по чл. 77, 0103_3103.2024 г.

Справка по чл. 77, 0102_2902.2024 г.

Справка по чл. 77, 0101_3101.2024 г.

Справка по чл. 77, 0112_3112.2023 г.

Справка по чл. 77, 0111_3011.2023 г.

Справка по чл. 77, 0110_3110.2023 г.

Справка по чл. 77, 0109_3009.2023 г.

Справка по чл. 77, 0108_3108.2023 г.

Справка по чл. 77, 0107_3107.2023 г.

Справка по чл. 77, 0106_3006.2023 г.

Справка по чл. 77, 0105_3105.2023 г.

Справка по чл. 77, 0104_3004.2023 г.

Справка по чл. 77, 0103_3103.2023 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2023 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2023 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2023 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2023 г.

Справка по чл. 77, 30.12.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 29.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2021 г.

Справка по чл. 77 за 2020 г.

Справка по чл. 77 за 2019 г.

Справка по чл. 77 за 2018 г.

Финансови отчети

2024 г – Одиторски доклад

2024 г – Годишен финансов отчет

2024 г – Справки по образец

2023 г – Шестмесечен отчет част 3 (справки по образец)

2023 г – Шестмесечен отчет част 1

2023 г – Шестмесечен отчет част 2

2022 г.–ГФО и доклад за дейността

2022 г. – Доклад на одитора

2022г.- Справки за договорни фондове.

2022 г.- Шестмесечен отчет част втора;

2022 г.- Шестмесечен отчет част първа;

2022 г.- Шестмесечен отчет част трета. /справки образец/

2021 г. – Годишен отчет

2021 г.- Доклад за дейността

2021 г. – Доклад на одитора

2021 г. – Справки за Договорни фондове

 2021 г. – Шестмесечен отчет част трета

2021 г. – Шестмесечен отчет част втора

2021 г. – Шестмесечен отчет част първа

2020 г. – Годишен отчет част трета

2020 г. – Годишен отчет част втора

2020 г. – Годишен отчет част първа

2020 г. – Шестмесечен отчет част трета

2020 г. – Шестмесечен отчет част втора

2020 г. – Шестмесечен отчет част първа

2019 г. – Годешен отчет част трета

2019 г. – Годишен отчет част втора

2019 г. – Годишен отчет част първа

2019 г. – Шестмесечен отчет част трета

2019 г. – Шестмесечен отчет част втора

2019 г. – Шестмесечен отчет част първа

2018 г. – Годишен отчет част трета

2018 г. – Годишен отчет част втора

2018 г. – Годишен отчет част първа

2018 г. – Шестмесечен отчет част трета

2018 г. – Шестмесечен отчет част втора

2018 г. – Шестмесечен отчет част първа

Преди да инвестирате във фонд, помислете как инвестициите Ви в него биха
допълнили 
другите Ви инвестиции и толерантността Ви към риск!