Фонд Смарт Глобал фънд

Какво е договорен фонд?

Договорният (взаимният) фонд е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране на парични средства в ценни книжа и други ликвидни финансови инструменти чрез издаването на дялове, които предоставят еднакви права на техните притежатели. Всеки договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество.

Част от положителните характеристики на инвестирането във взаимен фонд са: в България доходите от този тип инвестиция не се облагат с данък; дяловете могат да бъдат обект на обратно изкупуване от фонда по всяко време, без да са обвързани с падежна дата; предоставят възможност за участие в инвестиционна схема, която се управлява от професионалисти.

Смарт Глобал Фънд

Опит и професионализъм

Опит и професионализъм

С повече от 15 години опит на финансовите пазари, екипът от професионалисти поставя амбициозни цели, с фокус върху своите партньори и клиенти. И, по-важното, знае как да ги постига.

Диверсификация

Диверсификация

Смарт Глобал Фънд инвестира в различни видове активи, като по този начин минимизира риска от цялостна загуба на портфейла.

Икономия от мащаба

Икономия от мащаба

Финансовите операции с големи количества и обеми ценни книжа позволява на Договорен Фонд Смарт Глобал Фънд да постига по-ниски разходи по сделките в сравнение с индивидуалните инвеститори.

Ликвидност

Ликвидност

Парите ви са винаги на разположение. Можете да теглите и инвестирате, без да губите от натрупаната доходност.

Сигурност

Сигурност

Фондът се организира и управлява под надзора на Комисията за Финансов Надзор.

Необлагаем доход

Необлагаем доход

Според българското законодателство доходите от този тип инвестиции не се облагат с данък.

За да инвестирате в договорен фонд Смарт Глобал Фънд, обадете ни се на телефон 02 401 14 92 или кликнете на бутона и следвайте инструкциите.

Стратегия

Инвестиционната стратегия на Фонда e насочена към реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и реализирането на печалби от текущи доходи от дългови ценни книжа и други прехвърляеми финансови инструменти с фиксирана доходност.

С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният фонд се придържа към политика на инвестиране преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари и качествени дългови ценни книжа, както и инструменти с фиксирана доходност.

Фондът не разпределя дивиденти в полза на притежателите на дялове, а ги реинвестира. Това позволява постигането на по-висока доходност в дългосрочен план, която инвеститорите могат да реализират след продажбата на дяловете си.

Инвестиционната стратегия на Фонда е базирана на умерен рисков профил.

Договорен фонд “Смарт Глобал Фънд” стартира дейност през 2018 г., поради което не разполага с данни за доходност за минали периоди. Фондът ще публикува информация за резултатите от дейността си и оперативните разходи за минали периоди след приключване на първата си финансова година, съответно след приключване на всяка следваща финансова година.

Такси и разходи

Максимални такси за сметка на активите на фонда за година
Фиксирано възнаграждение за управляващото дружество 2,00% годишно
Други оперативни разходи 1,00% годишно
В „Други оперативни разходи“ се включват възнаграждение на депозитаря, такси на инвестиционните посредници, борса, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и др. Поради факта, че повечето оперативни разходи са фиксирани, то може да се очаква, че при нарастването на нетната стойност на активите, оперативните разходи като процент следва да намаляват в процентно отношение заради икономията от мащаба.

Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване
и минимална инвестиция

Смарт Глобал Фънд - 01.12.2021
Емисионна стойност при еднократни поръчки 0.9861 лв.
Емисионна стойност при многократни поръчки 0.9812 лв.
Цена на обратно изкупуване 0.9665 лв.
Минимална инвестиция 100 лв.

За да инвестирате в договорен фонд Смарт Глобал Фънд, обадете ни се на телефон 02 401 14 92 или кликнете на бутона и следвайте инструкциите.

Нетна стойност на активите 780 509.74 лв.
Брой дялове 799 492
Нетна стойност на активите на дял 0.9763 лв.

Преди да инвестирате във фонд, помислете как инвестициите Ви в него биха
допълнили 
другите Ви инвестиции и толерантността Ви към риск!