Инвестиционно консултиране

1. Персонални съвети за инвестиционна стратегия

Хората имат различно поведение. Начинът, по който се инвестира, също има своите черти и особености. Изборът на подходяща спрямо степента и риска инвестиционна стратегия е в основата на убедителността на инвеститора, че извършваните от него действия са правилни. При дефиниране на инвестиционната стратегия се разглеждат различните възможности, произтичащи от активно или пасивно инвестиране, инвестиране за растеж, инвестиране за стойност, инвестиране и реинвестиране на доходи и т.н.

2. Финансов анализ

Финансовият анализ е процес за изследване на финансовото състояние и основните резултати от финансовата дейност на дружествата, с цел осигуряването на перспективното им развитие и разкриване на резерви за повишаване на пазарната й стойност. При поискване екипът ни е в състояние да изготви финансов анализ на база финансовите отчети на дружеството.

3. Специфични инвестиционни проучвания

Извършва се по заявка на потенциални инвеститори (клиенти). Съдържа извадка от макроикономически и секторен стопански анализ, подбор и анализ на дружества, в които може да се реализира инвестицията, прогноза за възвращаемостта на инвестицията.

Проучването може да включва:

  • Фаза на развитие на сектора;
  • Перспективи пред развитие на сектора;
  • Правна рамка на сектора;
  • Анализ на конкурентите;
  • Анализ на доставчиците;
  • Анализ на клиентите;
  • Анализ на заплаха от заместители;
  • Анализ на бариери за навлизане в отрасъла.

4. Консултации при финансиране

Ние можем да ви помогнем при определяне на най-подходящата форма на финансиране чрез подходящ източник и форма на финансиране.

5. Бизнес планове

Необходим ви е бизнес план? Ние можем да разработим подходящ за вас бизнес план, съобразен със спецификата на вашата дейност.

6. Документи