Взаимни фондове

1. Какво представлява Договорният фонд (взаимен фонд)

Договорният фонд (взаимен фонд) е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови инструменти. Договорният фонд не е юридическо лице, а обособено имущество с цел колективно инвестиране във финансови инструменти на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска. Всеки договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество, което извършва всички действия във връзка с дейността на фонда. Договорният фонд издава/продава дялове, чрез които инвеститорите упражняват своето право на собственост върху част от имуществото на фонда, както и право на обратно изкупуване

 

2. От какво печелят Взаимните/договорните фондове

Фондовете печелят от доходите реализирани от инвестираните средства, които могат да бъдат:

  1. Доходи от лихви и дивиденти;

  2. Капиталови доходи (реализиране на продажби или преоценка на активи на стойност по-висока от стойността на покупката им).

 

3. Предимства на Взаимните/договорните фондове

Професионално управление – професионално управление на парите на инвеститорите от квалифицирани специалисти. Често малките инвеститори нямат достатъчно опит и време да управляват собствени портфейли. Взаимните/договорните фондове са лесен начин да се получи ефективно управление на средствата ви от опитни специалисти.

Диверсификация – Фондовете инвестират в различни видове активи, като по този начин минимизират риска от цялостна загуба на портфейла.

Икономия от мащаба – Фондовете купуват и продават големи количества и обеми ценни книжа постигайки по-ниски разходи по сделките в сравнение с индивидуалните инвеститори.

Ликвидност – понеже фондовете разполагат преимуществено с ликвидни активи, то конвертирането им в пари е бързо. За разлика от обикновените банкови продукти, нарушаването на договора не поражда допълнително разходи или санкции.

4. Улеснена процедура

Подобно на повечето банкови продукти, инвестирането във взаимни/договорни фондове е лесно дори и за неспециалисти.

 

5. Данъчно третиране

Преференциално данъчно облагане – доходите от сделки с дялове не подлежат на данъчно облагане по законодателството на Република България.

 

6. Фондове управлявани от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД