Индивидуални портфейли

1. Какво представлява услугата?

Някои инвеститори имат различни изисквания по отношение на техните инвестиции, отнасящи се до риск, ликвидност, времеви хоризонт, валута и т.н. На база на тези изисквания се разработва специална схема на инвестиране според нуждите и изискванията на клиента, наричана от нас индивидуален портфейл или доверително управление. Целта на услугата е да предложи на клиентите на Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД по-специфичен подход при управление на средства за разлика от стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

2. Какво е доверително управление?

Услугата представлява механизъм, при който клиентът предоставя парични средства или портфейл от ценни книжа, които подлежат на управление от страна на управляващото дружество без изрично нареждане от страна на клиента според инвестиционните цели и стратегия на лицето.

3. Предимство

  1. Ползване на професионален съветник при инвестиране на средства;

  2. Индивидуален подход според рисковия профил и стратегия на клиента;

  3. Гъвкавост при изготвяне на инвестиционната стратегия;

  4. Голямо разнообразие от инвестиционни възможности.

4. Отчетност

Всички клиенти, ползващи услугата получават периодично отчет за състоянието на инвестиционния портфейл, включващ структура и състояние на портфейла, резултат и доходност.

 

5. Документи